POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie www.skysail.pl („Serwis”).

2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest  Centrum szkoleniowo egzaminacyjne spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Dworcowa 77/13, 10-437 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem 0000593153, posiadająca NIP 7393880822 oraz REGON 36326969500000, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł adres e-mail: biuro@skysail.pl, tel.: tel: +48 535 069 000 (dalej jako „Administrator„).

3.    Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: biuro@skysail.pl.

4.    Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.

5.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: www.skysail.pl/regulamin. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

6.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.

§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

1.    Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):

2.    Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

§ 3 Prawa Użytkowników

1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

§ 4 Okres przechowywania danych

1.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:

§ 5 Odbiorcy danych

1.        Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:

2.        Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

§6 Polityka plików Cookies

1.      W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.

2.      W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.      W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

4.      Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:

§7 Postanowienia końcowe

1.        Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.05.2021